12 lipca do Sejmu skierowano rządowy projekt nowej ustawy prawo zamówień publicznych – druk nr 3624 (zwaną dalej: Projektowaną Ustawą).

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) Projektu Ustawy przepisy tejże ustawy będą miały zastosowanie do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, których wartość będzie równa lub będzie przekraczała kwotę 130 000 złotych. Tymczasem z dotychczasowej dyspozycji art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynika, że przepisów tejże ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Stary próg, nowa waluta

W istocie zatem nowe przepisy zawarte w Projektowanej Ustawie wprowadzają jedynie zmianę waluty (z Euro na Polskiego Złotego) w jakiej wyrażona jest kwota tzw. bagatelności. Jak bowiem czytamy w uzasadnieniu Projektu Ustawy: „W celu zapewnienia poszanowania zasad traktatowych w zamówieniach poniżej progów unijnych, w ustawie Pzp określony został próg krajowy, od którego konieczne jest zastosowanie odpowiednich reguł. Jest to tzw. próg bagatelności, czyli kwota poniżej której zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp i w obowiązującym stanie prawnym jest to kwota 30 000 euro. W projekcie ustawy nie przewiduje się zasadniczo zmiany progu jej zastosowania, a jedynie w celu ułatwienia ustalenia wartości zamówienia, od której jest stosowana ustawa Pzp – proponuje się, aby jej próg zastosowania był wyrażony jako 130 000 zł.”


Warto jednak zwrócić uwagę na dyspozycję art. 2 ust. 2 Projektowanej Ustawy z której wynika, że do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272 Projektowanej Ustawy. Taka konstrukcja przywołanego przepisu powoduje, że Projektowana Ustawa będzie miała zastosowanie do zamówień klasycznych o wartości równej lub większej od 50 000 zł. netto ale mniejszej od 130 000 zł. netto, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu oraz obowiązku sporządzania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu Projektowanej Ustawy „(…) Zamieszczanie tych ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach co zapewni przejrzystość udzielania zamówień publicznych.

 

Radca Prawny
Piotr Źlik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *