Bez kategorii, Prawo zamówień publicznych

Uzupełnienie pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zagadnienie dotyczące pełnomocnictwa udzielanego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do podejmowania czynności w tymże postępowaniu w imieniu mocodawcy, ciągle budzi wiele wątpliwości, zarówno w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie. Powyższe przekłada się z kolei na praktykę prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak pewności zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, w tymże zakresie.

Bez kategorii, Prawo zamówień publicznych

Jak prawidłowo podpisać ofertę?

Postępowanie powyżej tzw. progów unijnych obliguje zamawiającego do zastosowania elektronicznej platformy zakupowej. Firma składająca w ten sposób ofertę do postępowania, musi ją podpisać e-podpisem. Istotne jest to, że opatrzony tym podpisem może być skompresowany plik zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia w przetargu, a nie każdy plik z osobna.