Bez kategorii, Prawo zamówień publicznych

Uzupełnienie pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zagadnienie dotyczące pełnomocnictwa udzielanego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do podejmowania czynności w tymże postępowaniu w imieniu mocodawcy, ciągle budzi wiele wątpliwości, zarówno w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie. Powyższe przekłada się z kolei na praktykę prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak pewności zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, w tymże zakresie.

Bez kategorii

Raport Leki: Wrzesień ’19

Zapraszamy do lektury podsumowania branży farmaceutycznej na rynku zamówień publicznych. Opracowanie przygotowane zostało, na podstawie rozstrzygnięć przetargów opublikowanych we wrześniu. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 3258 części przetargowych na dostawę leków.

Bez kategorii, Raporty i opracowania

Raport Leki: Sierpień ’19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w sierpniu 2019 roku.Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.

Bez kategorii, Prawo zamówień publicznych

Jak prawidłowo podpisać ofertę?

Postępowanie powyżej tzw. progów unijnych obliguje zamawiającego do zastosowania elektronicznej platformy zakupowej. Firma składająca w ten sposób ofertę do postępowania, musi ją podpisać e-podpisem. Istotne jest to, że opatrzony tym podpisem może być skompresowany plik zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia w przetargu, a nie każdy plik z osobna.