Dopuszczalność łączenia (sumowania) różnego rodzaju zasobów finansowych

Dopuszczalność łączenia (sumowania) różnego rodzaju zasobów finansowych będących w dyspozycji wykonawcy na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.